Regulamin Programu

“Razem dla Planety”

§1. Postanowienia Ogólne
 1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się program “Razem dla Planety” (dalej: „Program”).
 2. Organizatorem Programu jest BASF Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 142 b, 02-305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063691, posiadająca NIP: 5260212687, Regon 010598277 oraz kapitał zakładowy w wysokości 21.313.240 złotych, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dziennik Ustaw z 2019r., poz. 118 z późn.zm.), zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Celem Programu jest promowanie działań i projektów klientów Organizatora w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz przedstawienie dobrych praktyk związanych z ochroną klimatu stosowanych przez Organizatora. Program zostanie zrealizowany w 4 kategoriach („Kategorie”):
   1. „Lider zrównoważonego rozwoju MŚP”,
   2. „Mistrz Obiegu Zamkniętego”,
   3. „Innowator Roku”,
   4. „Promotor Net-Zero”.
 4. Program realizowany będzie w okresie 20 maja – 24 września 2024 r. Ogłoszenie wyników Programu nastąpi dnia 20 listopada 2024 r. podczas uroczystej Gali Finałowej oraz za pośrednictwem strony internetowej www.razemdlaplanety.eu.
 5. Partnerami Programu są następujące podmioty:  Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC), Kantar Polska S.A. oraz MM Brown Sp. z o.o.. Partnerzy Programu wspierają Organizatora merytorycznie oraz komunikacyjnie. Wsparcia merytorycznego w ocenie zrównoważonych projektów oraz wsparcia komunikacyjnego udziela Patron Programu – Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa.
 6. Program organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest finansowany ze środków własnych Organizatora.
 7. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: razemdlaplanety.eu
§2. Uczestnicy Programu
 1. Uczestnikami Programu (zwanymi dalej: „Uczestnikami”) mogą być wyłącznie przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców („Ustawa”) w tym również przedsiębiorcy działający w ramach grup zakupowych, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej. Program nie jest adresowany do konsumentów ani przedsiębiorców-konsumentów, czyli podmiotów, o których mowa w art. 3855Kodeksu Cywilnego.
 2. Uczestnikami Programu w Kategorii „Lider zrównoważonego rozwoju MŚP”, mogą być wyłącznie mikroprzedsiębiorcy, mali przedsiębiorcy, lub średni przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy. Ustęp 3 zdanie drugie oraz trzecie stosuje się odpowiednio.
 3. Z zastrzeżeniem zdanie drugie i trzecie niniejszego ustępu, Uczestnikami Programu mogą być:
  3.1. przedsiębiorcy będący Klientami Organizatora lub poniższych podmiotów powiązanych z Organizatorem:
     3.1.1.”BASF COATINGS SERVICES” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
     3.1.2. “NUNHEMS POLAND” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
     3.1.3. “CHEMETALL POLSKA” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.  
  3.2.klienci lub członkowie Partnerów oraz Patrona Programu;

  Na potrzeby Programu oraz niniejszego Regulaminu przez „Klienta” należy rozumieć podmiot, który dokonał w ciągu ostatnich 12 miesięcy zakupu produktów od Organizatora lub w/w podmiotów.

 4. W przypadku gdy Uczestnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lecz posiadająca zdolność prawną, czynności związane z jej uczestnictwem w Programie wykonuje w jej imieniu wyznaczona osoba fizyczna, uprawniona do jej reprezentacji zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych lub posiadająca stosowne upoważnienie zgodne z przepisami Kodeksu cywilnego.
§3. Zgłoszenie do Programu
 1. Udział w Programie jest nieodpłatny i dobrowolny. Zgłoszenia mogą być dokonywane w okresie trwania Programu, czyli 20 maja – 24 września 2024 r.
 2. Zgłoszenia do Programu odbywają się poprzez wypełnienie przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego danej Kategorii dostępnego na stronie: razemdlaplanety.eu. Uczestnik może przystąpić do Programu w dowolnej liczbie Kategorii, pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w § 2 powyżej.
 3. W każdej Kategorii jeden Uczestnik może zgłosić tylko jeden Projekt.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest poprawne wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego oraz złożenie poniższych oświadczeń znajdujących się na stronie Programu:
  a) o zapoznaniu się z treścią i akceptacji niniejszego Regulaminu oraz o przystąpieniu do Programu na warunkach w nim określonych,
  b) o zapoznaniu się z „Informacją o przetwarzaniu danych osobowych Uczestników Programu”
 5. Wymogi dotyczące Projektów opisane są w formularzach poszczególnych Kategorii.
 6. Uczestnik zobowiązany jest do podania w formularzach wyłącznie prawdziwych informacji, pod rygorem wykluczenia z Programu.
 7. W przypadku gdy dane podane w formularzu stanowić będą utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego, zgłoszenie będzie równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do w/w utworu wraz z zezwoleniem na wykonywanie praw zależnych i gwarantuje on niewykonywanie przez autora swoich praw osobistych. Zgłoszenie do Programu oznacza zgodę Uczestnika na wykorzystanie w/w utworu przez Organizatora do celów związanych z Programem, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 8. Jeżeli nie upłynął jeszcze termin do składania zgłoszeń, istnieje możliwość korekty lub uzupełnienia zgłoszenia już wysłanego poprzez poinformowanie, drogą mailową, Organizatora o takiej potrzebie oraz ponowne wypełnienie i wysłanie formularza dostępnego na stronie, o której mowa w ust. 2 powyżej.
 9. W przypadku zaistnienia wątpliwości, co do danego zgłoszenia lub Projektu, Organizator ma prawo wezwać Uczestnika do przedłożenia wyjaśnień lub dodatkowych informacji.
 10.  
§4. Roztrzygnięcie Programu. Nagrody.
 1. Nadesłane zgłoszenia będą poddane ocenie w dwóch etapach:
   1. ocena formalna, przeprowadzana przez Organizatora pod kątem spełnienia przez zgłoszenie wymogów określonych w § 2 – 3 Regulaminu,
   2. w przypadku spełnienia wymogów formalnych – ocena merytoryczna Projektów.
 2. Oceny merytorycznej Projektów oraz wyłonienia zwycięzców Programu dokona Kapituła Programu w składzie:
   1. Katarzyna Byczkowska – BASF Polska
   2. Agnieszka Łyczak-Szymczyk – BASF Polska
   3. Maria Andrzejewska – UNEP GRID
   4. Małgorzata Greszta – CSR Consulting
   5. Grzegorz Semerjak – Orlen Południe
   6. Agnieszka Ozubko – Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa
   7. prof. Bolesław Rok – Akademia Leona Koźmińskiego
   8. prof. Joanna Kulczycka – Akademia Górniczo-Hutnicza
   9. Tomasz Zieliński – Polska Izba Przemysłu Chemicznego. 
  1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w składzie członków Kapituły, w szczególności w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń skutkujących koniecznością takiej zmiany.

 3. Kapituła wyłoni w każdej Kategorii po 3 zwycięzców Programu, przyznając następujące odznaczenia:
   1. 1 miejsce – Diamentowa Planeta,
   2. 2 miejsce – Platynowa Planeta,
   3. 3 miejsce – Zielona Planeta.
 4. Organizator, Partnerzy oraz Patron Programu mają prawo do przyznania specjalnych wyróżnień Uczestnikom w każdej z Kategorii.
 5. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi na Gali finałowej Programu, na którą zostaną zaproszeni wszyscy Uczestnicy Programu, którzy spełnili wymogi formalne uczestnictwa.
§5. Postanowienia Końcowe
 1. Dane osobowe uczestników Programu są przetwarzane przez Organizatora na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Jednocześnie Organizator udostępnia Uczestnikom Informację o przetwarzaniu danych osobowych na stronie https://razemdlaplanety.eu/
 2. Uczestnicy przystępując do Programu wyrażają zgodę na wykorzystanie ich nazwy lub logo przez Organizatora w zakresie niezbędnym do realizacji Programu, w tym na ich publikację w celu ogłoszenia listy uczestników lub zwycięzców Programu, w szczególności w Internecie (w tym na profilach społecznościowych lub na stronie Organizatora), prasie, telewizji, lub broszurach Organizatora.
 3. Wszelkie reklamacje co do przebiegu Programu mogą być przesyłane na adres: razemdlaplanety@basf.com lub pisemnie na adres siedziby Organizatora w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia wyników Programu. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.
 4. Organizator ma prawo wykluczenia Uczestnika z Programu na każdym etapie w przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu.
 5. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że zmiany nie będą naruszały praw nabytych Uczestników oraz będą dokonywane wyłącznie na korzyść Uczestników.
 6. Regulamin stanowi jedyny wiążący dokument regulujący zasady przeprowadzenia Programu. Wszelkie inne materiały informacyjne, w tym reklamowe i marketingowe, mają jedynie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy roszczeń.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 8.  
pl_PLPolski